سوغات  بومی مازندران

گلیم بافى، جاجیم بافى، ظروف سفالى، ظروف و مجسمه هاى چوبى و نمدبافى از مهمترین صنایع دستى استان مازندران محسوب می شود.که عمدتا در نواحى کوهستانى استان تولید و در سراسر منطقه عرضه میشوند.

در این میان محصولات چوبى و نمدبافى از شهرت بیشترى برخوردارند.برنج، مرکبات، مرباها و ترشیجات از مهمترین مواد غذایى هستند که بعنوان سوغات مازندران محسوب میشوند.

اشتراک گذاری نوشته در :